Certificaten & WKA Gegevens

Certificaten, WKA Gegevens, en Klachtenprocedure

Bij Stevast Techniek staat veiligheid voorop en deze zaken zijn dan ook goed geregeld. Ons bedrijf heeft de volgende certificaten.

Alle documenten in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA), zoals verklaringen van betalingsgedrag van de Belastingdienst, vindt u op deze pagina overzichtelijk bij elkaar:

Klachtenprocedure

Voor wie

Deze procedure is bedoeld voor:

 • Iedereen die een klacht wil indienen over de producten en diensten en het functioneren van (de onderdelen van) Stevast Techniek.
 • Iedereen die bij de registratie, beoordeling en afhandeling van klachten (inclusief een eventueel beroep) is betrokken.


Rollen

Binnen de klachtenprocedure onderscheiden we de volgende rollen:

 • Klager: Eén of meer personen of organisaties die een klacht indienen.
 • Klachtenfunctionaris: Een persoon bij Stevast Techniek die het aanspreekpunt is bij klachten. In de praktijk is dit de secretaris van het Algemeen Bestuur.
 • Betrokkenen: De partijen die (in)direct bij de klacht zijn betrokken.

Wanneer een klacht betrekking heeft op de klachtenfunctionaris, een lid van de klachtencommissie of een lid van de beroepscommissie, dan wordt deze persoon voor de duur van de procedure vervangen door iemand anders. Gaat het om de klachtenfunctionaris, dan kiezen de voorzitters van het Algemeen Bestuur en het CCVD-VCA zijn vervanger. Gaat het om een lid van een van de commissies, dan kiezen de overige commissieleden zijn vervanger.

Indienen, registreren, beoordelen en afhandelen van klachten

Doorlooptijd: 6-10 weken

 1. De klager dient zijn klacht schriftelijk in bij Stevast Techniek. De secretarieel medewerker van het Stevast Techniek. bevestigt de ontvangst, registreert de klacht en zet hem door naar de klachtenfunctionaris van de Stevast Techniek.
 2. De klachtenfunctionaris doet – eventueel samen met de beleidsadviseurs van – Stevast Techniek- een eerste beoordeling. Gaat het inderdaad om een klacht? Hoort de klacht thuis bij Stevast Techniek? Is voldoende duidelijk waar de klacht over gaat? Is de klacht volledig? Ook doet hij – uiteraard alleen als het om een klacht gaat en de klacht bij Stevast Techniek thuishoort – alvast navraag bij de partijen die (in)direct bij de klacht zijn betrokken.
 3. Als de klacht bij nader inzien niet zozeer een klacht, als wel een vraag of een verschil van inzicht is, belt de klachtenfunctionaris met de klager om dit toe te lichten. Hij zet de ‘klacht’ daarna door naar het juiste overleg om af te handelen, met de ‘klager’ in cc.
 4.  Als de klacht niet thuishoort bij Stevast Techniek, maar bij een andere partij (bijvoorbeeld een samenwerkingspartner, contractant of andere stakeholder van Stevast Techniek), belt de klachtenfunctionaris met de klager om dit toe te lichten. Hij zet de klacht daarna door naar de juiste partij, met de klager in cc.
 5. Als de klacht wel thuishoort bij Stevast Techniek, belt de klachtenfunctionaris met de klager om zijn klacht te bespreken en nader toe te lichten. Mogelijk kan de klacht al tijdens dit gesprek worden opgelost. Lukt dit niet en is de klacht onduidelijk of onvolledig, dan vraagt de klachtenfunctionaris de klager zijn klacht binnen een week schriftelijk aan te vullen of aan te scherpen. Lukt dit niet en is de klacht wel duidelijk en volledig, dan laat de klachtenfunctionaris aan de klager weten dat Stevast Techniek zijn klacht in behandeling neemt.
 6. De klachtenfunctionaris agendeert de (aangevulde of aangescherpte) klacht voor bespreking in de klachtencommissie van Stevast Techniek, samen met een oorzaakanalyse, een voorstel voor een vervolgaanpak en mogelijke oplossingsrichtingen. Hij krijgt hierbij ondersteuning van de beleidsadviseurs van Stevast Techniek.
 7. De klachtenfunctionaris informeert de klager via e-mail over de uitkomsten van de bespreking in de klachtencommissie. Als de klager zich in de uitkomsten kan vinden, is de klacht afgehandeld. Als de klager zich niet in de uitkomsten kan vinden, kan hij beroep aantekenen. Dit moet hij doen binnen twee weken nadat hij over de uitkomsten van de bespreking in de klachtencommissie is geïnformeerd.
 8. Als de klacht is afgehandeld, stuurt de klachtenfunctionaris de klager een afdoeningsbrief en informeert hij alle partijen die bij de beoordeling en afhandeling van de klacht zijn betrokken. De secretarieel medewerker van het Stevast Techniek werkt het klachtdossier bij en archiveert het.
 9. Als de klager beroep aantekent, start de beroepsprocedure.


Meer informatie

Fransisca Stevens, klachtenfunctionaris Stevast Techniek
Email: fstevens@stevasttechniek.nl


Stevast Techniek
info@stevasttechniek.nl

0593 565 143


Adres
Bathoorn 4
9411 SE Beilen